รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-7333 Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology 30 30 24 4 6 28

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 28 + 6 = 34

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 30 = 54

Thai Journal Impact Factors = 34 / 54 = 0.63

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Journal of Science and Technology ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 48 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
48
4
6
28
1
9
0
0
0
0
0
0
1
Thai Journal of Science and Technology
28
3
1
20
0
4
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
10
0
3
4
1
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0