รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-718X วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management 22 19 19 0 1 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 1 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 19 + 19 = 38

Thai Journal Impact Factors = 7 / 38 = 0.184

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
1
6
0
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ / Chulalongkorn Business Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0