รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-7139 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences 20 18 20 0 0 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 15 + 0 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 18 = 38

Thai Journal Impact Factors = 15 / 38 = 0.395

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
รมยสาร / Rommayasan
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
รัฐสภาสาร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0