รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-6663 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University 19 16 14 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 16 = 30

Thai Journal Impact Factors = 1 / 30 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0