รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-6590 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 27 41 33 0 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 41 = 74

Thai Journal Impact Factors = 7 / 74 = 0.095

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0