รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology 72 59 54 4 8 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 8 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 54 + 59 = 113

Thai Journal Impact Factors = 12 / 113 = 0.106

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 28 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
28
4
8
4
4
2
3
1
1
0
0
1
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
17
4
7
3
0
1
2
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / journal of Mcu Social Science Review
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0