รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-2683 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities 21 36 20 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 36 = 56

Thai Journal Impact Factors = 9 / 56 = 0.161

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
2
7
1
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0