รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-2365 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development 15 16 8 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 16 = 24

Thai Journal Impact Factors = 1 / 24 = 0.042

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0