รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-1148 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal 49 26 24 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 26 = 50

Thai Journal Impact Factors = 4 / 50 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
5
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพิฆเนศวร์สาร / Phikanate Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0