รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review 27 27 30 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 27 = 57

Thai Journal Impact Factors = 2 / 57 = 0.035

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
0
2
0
6
4
7
1
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health & Health Laws Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา / Journal of East Asian and ASEAN Studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0