รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 26 27 22 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 22 + 27 = 49

Thai Journal Impact Factors = 9 / 49 = 0.184

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
0
2
7
2
3
7
0
0
0
0
0
1
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0