รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-9658 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal 15 25 16 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 25 = 41

Thai Journal Impact Factors = 3 / 41 = 0.073

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
1
2
5
0
2
0
0
0
0
0
1
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ / Dhurakij Pundit Communication Arts Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0