รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-9453 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development 31 19 24 1 5 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 5 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 19 = 43

Thai Journal Impact Factors = 9 / 43 = 0.209

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
19
1
5
4
0
3
3
2
1
0
0
0
1
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0