รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal 45 45 45 0 9 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 9 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 45 + 45 = 90

Thai Journal Impact Factors = 18 / 90 = 0.2

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 37 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
37
0
9
9
5
9
5
0
0
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
17
0
6
4
3
2
2
0
0
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
HRi : Journal of Human Resource intelligence
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0