รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-8562 วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance 64 38 41 3 5 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 5 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 41 + 38 = 79

Thai Journal Impact Factors = 18 / 79 = 0.228

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการเมืองการปกครอง ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการเมืองการปกครอง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
23
3
5
13
2
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ASEAN Journal of Management and Innovation
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพิฆเนศวร์สาร / Phikanate Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / Journal of Graduate Volunteer Centre
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / Journal of Social Work
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
รัฐสภาสาร
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0