รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-8244 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University 17 12 14 0 1 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 1 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 12 = 26

Thai Journal Impact Factors = 9 / 26 = 0.346

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
16
0
1
8
4
2
1
0
0
0
0
0
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม / Journal of Language, Religion and Culture
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0