รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University 30 30 16 1 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 30 = 46

Thai Journal Impact Factors = 1 / 46 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
1
1
0
0
7
1
0
0
0
0
0
1
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ / Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ / Rajabhat Chiang Mai Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / journal of Mcu Social Science Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0