รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 31 22 24 4 5 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 5 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 22 = 46

Thai Journal Impact Factors = 12 / 46 = 0.261

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
34
4
5
7
6
9
3
0
0
0
0
0
1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
27
1
4
6
6
7
3
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0