รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-8352 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal 52 50 46 0 6 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 6 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 46 + 50 = 96

Thai Journal Impact Factors = 16 / 96 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 67 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
67
0
6
10
21
9
13
7
1
0
0
0
1
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn Educational Research Journal
15
0
3
4
2
1
3
1
1
0
0
0
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
4
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ / Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
10
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารสารสนเทศศาสตร์ / Journal of Information Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Phuket Rajabhat University Academic Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
ABAC Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0