รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research 28 25 24 2 5 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 5 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 25 = 49

Thai Journal Impact Factors = 9 / 49 = 0.184

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงPacific Rim International Journal of Nursing Research ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 45 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารPacific Rim International Journal of Nursing Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
45
2
5
4
8
11
6
8
0
1
0
0
1
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
7
0
0
1
3
1
1
1
0
0
0
0
2
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
4
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
3
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
10
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
Scholar
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0