รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-7933 วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management 62 59 45 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 45 + 59 = 104

Thai Journal Impact Factors = 2 / 104 = 0.019

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการบัญชีและการจัดการ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการบัญชีและการจัดการ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
9
0
1
1
3
0
0
1
3
0
0
0
1
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
4
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
2
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
4
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0