รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-7658 วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal 101 102 63 3 14 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 14 = 37

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 63 + 102 = 165

Thai Journal Impact Factors = 37 / 165 = 0.224

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารปัญญาภิวัฒน์ ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 69 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารปัญญาภิวัฒน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
69
3
14
23
19
7
1
1
1
0
0
0
1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
24
2
7
8
4
3
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
3
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม / DRURDI Research for Community Service Journals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารธุรกิจปริทัศน์ / Business Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0