รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology 12 11 17 0 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 11 = 28

Thai Journal Impact Factors = 4 / 28 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0