รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany 24 18 44 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 44 + 18 = 62

Thai Journal Impact Factors = 7 / 62 = 0.113

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤกษศาสตร์ไทย ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤกษศาสตร์ไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
27
0
3
4
1
6
5
4
3
0
0
1
1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
13
0
1
2
0
4
4
0
2
0
0
0
2
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0