รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
SNRU Journal of Science and Technology / SNRU Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-5965 SNRU Journal of Science and Technology / SNRU Journal of Science and Technology 34 29 28 1 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 28 + 29 = 57

Thai Journal Impact Factors = 1 / 57 = 0.018

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSNRU Journal of Science and Technology ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSNRU Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
1
0
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
Journal of Materials Science and Applied Energy
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0