รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-5681 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal 47 44 43 1 11 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 20 + 11 = 31

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 43 + 44 = 87

Thai Journal Impact Factors = 31 / 87 = 0.356

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งหมด 67 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 111 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
111
1
11
20
17
14
22
16
10
0
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
11
0
1
4
1
2
0
2
1
0
0
0
2
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
5
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
0
0
1
1
0
2
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
4
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
8
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
19
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
22
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
23
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ / Manutsat Paritat : Journal of Humanities
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
49
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
55
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
NIDA Case Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
59
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
60
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
61
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
62
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
63
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Library Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
65
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
66
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0