รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-5485 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management 14 15 14 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 15 = 29

Thai Journal Impact Factors = 4 / 29 = 0.138

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
1
2
2
4
4
5
0
2
0
1
0
1
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
3
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
3
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0