รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-506x วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law 51 43 37 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 37 + 43 = 80

Thai Journal Impact Factors = 3 / 80 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
2
1
4
1
0
1
1
0
0
0
1
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0