รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-456X วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research 12 11 4 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 4 + 11 = 15

Thai Journal Impact Factors = 2 / 15 = 0.133

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0