รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-3849 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal 94 87 31 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 87 = 118

Thai Journal Impact Factors = 1 / 118 = 0.008

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
HRD Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / SSRU Graduate Studies Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0