รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University 383 400 313 31 137 83

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 83 + 137 = 220

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 313 + 400 = 713

Thai Journal Impact Factors = 220 / 713 = 0.309

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงVeridian E-Journal, Silpakorn University ทั้งหมด 74 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 357 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารVeridian E-Journal, Silpakorn University ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
357
31
137
83
56
21
23
1
5
0
0
0
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
227
23
111
56
24
4
9
0
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
25
3
8
3
8
1
1
1
0
0
0
0
3
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
0
3
0
0
1
0
3
0
0
0
4
RMUTT Global Business and Economics Review
6
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
4
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
4
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
Journal of International Buddhist Studies
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / NRRU Community Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
UTCC International Journal of Business and Economics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ / Development Economic Review
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
34
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย / Built Environment Inquiry
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Journal of Economics Chiang Mai University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
59
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
60
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
62
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
64
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
66
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
67
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
69
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
70
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
71
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
73
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
74
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0