รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology 28 24 24 0 9 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 9 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 24 + 24 = 48

Thai Journal Impact Factors = 19 / 48 = 0.396

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
38
0
9
10
7
6
3
1
1
1
0
0
1
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
20
0
6
6
4
1
1
1
0
1
0
0
2
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร / Phetchabun Rajabhat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0