รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-3253 วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System 19 18 18 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 18 + 18 = 36

Thai Journal Impact Factors = 6 / 36 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกระบวนการยุติธรรม ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกระบวนการยุติธรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
3
3
1
0
1
1
1
0
0
0
1
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารกฎหมาย / Chulalongkorn Law Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani university academic journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
รัฐสภาสาร
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0