รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-3180 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal 32 26 20 0 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 26 = 46

Thai Journal Impact Factors = 7 / 46 = 0.152

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
0
2
5
3
3
1
1
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
10
0
1
5
1
2
0
1
0
0
0
0
2
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0