รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี / วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-2664 วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี / วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 9 10 15 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 10 = 25

Thai Journal Impact Factors = 3 / 25 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
บทบัณฑิตย์ / BOT BUNDIT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1