รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ / Development Economic Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-2540 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ / Development Economic Review 12 10 12 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 10 = 22

Thai Journal Impact Factors = 0 / 22 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0