รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา / Journal of Public Relations and Advertising
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-2230 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา / Journal of Public Relations and Advertising 8 14 15 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 15 + 14 = 29

Thai Journal Impact Factors = 5 / 29 = 0.172

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
12
0
0
5
1
4
1
1
0
0
0
0
1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ / Journal of Commerce-Burapha Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0