รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-215X วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal 53 36 20 0 5 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 5 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 36 = 56

Thai Journal Impact Factors = 6 / 56 = 0.107

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสาร มทร.อีสาน ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสาร มทร.อีสาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
11
0
5
1
3
0
1
0
0
1
0
0
1
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
Silpakorn University Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0