รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal 18 32 30 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 32 = 62

Thai Journal Impact Factors = 5 / 62 = 0.081

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนเรศวรพะเยา ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนเรศวรพะเยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
10
0
1
4
2
1
1
0
0
1
0
0
1
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0