รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-2044 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal 27 30 30 1 3 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 13 + 3 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 16 / 60 = 0.267

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
36
1
3
13
6
3
8
1
0
1
0
0
1
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
17
0
1
10
1
1
3
0
0
1
0
0
2
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Journal of fine arts, Chiang Mai university
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารปาริชาต
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU journal of law and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการสื่อสารมวลชน / Journal of Mass Communication
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน / Mekong-Salween Civilization Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวจนะ / Vacana: Journal of Language and Linguistics
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0