รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies) 16 33 33 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 33 = 66

Thai Journal Impact Factors = 2 / 66 = 0.03

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 57 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
57
0
0
2
13
9
12
6
2
6
5
2
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
5
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
0
2
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
4
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
9
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
25
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0