รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 35 44 41 1 6 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 6 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 41 + 44 = 85

Thai Journal Impact Factors = 16 / 85 = 0.188

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและการศึกษา ทั้งหมด 53 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 103 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและการศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
103
1
6
10
16
17
31
12
5
4
0
1
1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
12
0
0
4
1
2
4
1
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
8
0
2
0
1
3
0
0
2
0
0
0
3
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
6
0
1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
5
0
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
5
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
4
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
13
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
18
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
NIDA Case Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
51
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
52
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0