รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-1552 เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin 28 14 11 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 11 + 14 = 25

Thai Journal Impact Factors = 3 / 25 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชบันทึกศิริราช ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชบันทึกศิริราช ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
3
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0