รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research 26 8 21 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 8 = 29

Thai Journal Impact Factors = 0 / 29 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 43 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 75 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
75
0
0
0
33
14
12
6
8
2
0
0
1
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
9
0
0
0
5
0
1
1
2
0
0
0
2
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
4
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
3
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
4
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
5
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
4
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
6
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
16
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / UMT-Poly Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0