รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-103X วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal 31 32 42 3 9 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 11 + 9 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 42 + 32 = 74

Thai Journal Impact Factors = 20 / 74 = 0.27

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการบริหารท้องถิ่น ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 44 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการบริหารท้องถิ่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
44
3
9
11
5
3
6
3
0
4
0
0
1
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
39
2
9
11
4
2
6
2
0
3
0
0
2
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0