รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal 32 31 32 2 4 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 4 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 32 + 31 = 63

Thai Journal Impact Factors = 11 / 63 = 0.175

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
34
2
4
7
8
3
4
2
1
1
2
0
1
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
Journal of Global Business Review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0