รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research 28 21 12 0 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 21 = 33

Thai Journal Impact Factors = 9 / 33 = 0.273

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 49 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
49
0
3
6
9
6
10
9
5
0
1
0
1
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
5
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / Journal of Education, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
30
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
37
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0