รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-0181 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal 62 73 70 1 15 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 21 + 15 = 36

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 70 + 73 = 143

Thai Journal Impact Factors = 36 / 143 = 0.252

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งหมด 37 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 71 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
71
1
15
21
6
2
5
4
8
9
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
22
1
15
4
1
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
4
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ / Journal of MCU Social Science Review
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
9
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
10
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
11
รัฐสภาสาร
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ / Journal of the way human society
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ / Ph.D. in Social Sciences Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน / Journal of Curriculum and Instruction
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / MBA-KKU Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
22
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
35
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0