รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences 51 61 61 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 61 + 61 = 122

Thai Journal Impact Factors = 4 / 122 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ทั้งหมด 48 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 98 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
98
1
2
2
5
17
23
9
7
12
20
0
1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
19
0
0
1
1
5
3
1
2
2
4
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
10
1
1
0
0
3
4
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
4
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
5
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
11
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
12
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
16
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
19
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
20
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
21
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27
วารสารวิจัยสังคม / Journal of Social Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
30
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
37
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
38
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
41
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
42
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
43
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
45
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
46
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
47
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0