รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1905-9922 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University 132 123 57 2 8 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 8 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 57 + 123 = 180

Thai Journal Impact Factors = 12 / 180 = 0.067

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
29
2
8
4
0
5
0
4
3
0
3
0
1
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
5
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
4
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
4
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ / Kasetsart Educational Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0